1. Participació

Podran participar en aquest premi literari les dones de més de 16 anys que ho desitgin.

2. Requisits per participar-hi

Els treballs que optin al premi han de ser originals inèdits, de creació pròpia i que no hagin estat premiats anteriorment. Escrits en qualsevol de les dues llengües oficials: català o castellà. Cada participant podrà presentar com a màxim dos treballs, que remetrà separadament. Es poden presentar treballs per a qualsevol de les categories següents:

 • Prosa en català o castellà, Categoria Jove (de 16 a 25 anys)
 • Prosa en català o castellà, Categoria Adults (de més de 26 anys)

3. Temàtica

Per a les dues categories, en qualsevol dels dos idiomes, la temàtica és lliure.

4. Presentació dels treballs

La presentació dels treballs s’haurà de fer d’acord amb les condicions següents:

 • La mida del paper ha de ser DIN A4
 • El treball serà mecanografiat amb tipografia Arial 12
 • L’extensió no serà superior a dues cares
 • L’espai interlineal ha de ser senzill

5. El lliurament dels treballs

Opcions de lliurament:

 • Presencialment o per correu postal al Punt d’Informació del Centre Cívic Sagrada Família, carrer Provença, 480, 08025, Barcelona, de dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h i de 16.00 h a 21.00 h, dissabtes de 10.00 h a 14.00 h i de 16.00 h a 20.00 h, i diumenges de 10.00 h a 14.00 h.
  El relat original ha de dur escrit el pseudònim de l’autora i la categoria a què es presenta a la capçalera. Ha d’anar acompanyat d’un sobre tancat, a l’interior del qual s’hauran de fer constar la categoria, el pseudònim i les dades personals de l’autora (nom i cognoms, adreça, telèfon, adreça electrònica, ciutat i codi postal).
 • Per correu electrònic enviant-ho a info@ccsagradafamilia.net.
  S’ha d’enviar un missatge electrònic per cadascun dels relats presentats. A l’”assumpte” es farà constar el pseudònim i la categoria en què es concursa. Al text del missatge caldrà fer-hi constar: títol, pseudònim, categoria, nom i cognoms de l’autora, adreça, telèfon, adreça electrònica, ciutat i codi postal. S’adjuntarà el relat, en el qual s’indicaran el títol, el pseudònim i la categoria.

Els treballs es poden presentar del 14 de novembre de 2016 al 5 de febrer de 2017.
L’acte de lliurament dels premis serà el dijous 9 de març de 2017 a les 19.00 h, a la sala d’actes del Centre Cultural Sagrada Família. Aforament limitat.

6. El jurat

El jurat estarà format com a mínim per tres membres, dones vinculades, directament o indirectament, al món de la lectura i la literatura en els dos idiomes i professionals que treballin la temàtica de gènere. Serà responsabilitat del jurat: rebutjar els relats que no s’ajustin a les bases; escollir-ne els guanyadors; declarar desert o compartit qualsevol dels premis; donar les mencions honorífiques que creguin oportunes, i estarà facultat per dirimir qualsevol eventualitat no prevista en les bases. Totes les decisions seran inapel•lables. A l’hora de valorar els treballs el jurat tindrà en compte la qualitat literària dels relats, la utilització d’un llenguatge no sexista i un tractament dels rols de gènere no estereotipat.

7. Els premis

S’atorgarà un premi de 300 € per a cadascuna de les dues categories. Els premis es faran efectius a través de transferència bancària. Les persones guanyadores hauran de facilitar les dades necessàries per poder fer-les efectives.

8. Altres condicions

Les obres premiades quedaran en poder dels organitzadors, que es reserven el dret de poder-les publicar, en format electrònic o paper. Els relats premiats es penjaran als webs dels organitzadors.

9. El fet de participar en el premi

El fet de participar en el premi literari pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.